Το “Βορειοηπειρωτικό ζήτημα” (ΙΙΙ)

9

(συνέχεια απ’ το προηγούμενο)

Ας προβληµατιστούµε λίγο πάρα πάνω γύρω από αυτό το ζήτηµα της σχέσης του µπεκτασισµού µε το αλβανικό εθνικό κίνηµα. Η N. Clayer, που ασχολείται συστηµατικά µε το θέµα εδώ και πολλά χρόνια, κατά την έκδοση στα ελληνικά του σηµαντικού άρθρου της µε τίτλο «Μπεκτασισµός και αλβανικός εθνικισµός» αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει στον εκδότη για δηµοσίευση ως συµπλήρωµα στο τέλος ένα σηµείωµα. Στο σηµείωµα αυτό οµολογεί ότι στο συγκεκριµένο άρθρο της που είχε δηµοσιευτεί δώδεκα χρόνια πριν (και πριν από την κατάρρευση του καθεστώτος) δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει από τις «κατασκευές» του αλβανικού εθνικού µύθου γύρω από το δεσµό ανάµεσα στο µπεκτασισµό και το αλβανικό εθνικό κίνηµα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι στο άρθρο της αναδεικνύει αυτόν τον δεσµό από το 1826 (χρονολογία της κατάργησης του σώµατος των Γενιτσάρων και της απαγόρευσης του τάγµατος των µπεκτασήδων στην οθωµανική αυτοκρατορία), ενώ ο εθνικισµός δεν υφίστατο ακόµη εκείνη την εποχή µεταξύ των Αλβανών. Και συνεχίζει: « Το ‘αντιτουρκικό και εθνικιστικό συναίσθηµα», το οποίο θα έπρεπε µάλλον να χαρακτηρίσουµε ως ‘αντιοθωµανικό’, η ακόµη µόνο ‘αντιχαµιτικό και εθνικιστικό’, γεννήθηκε εποµένως αργότερα στους αλβανούς Μπεκτασήδες και µε πάρα πολλές περιπέτειες. ΄Ετσι, δεν έχουµε τελική εικόνα ‘του κινήµατος της εθνικής αναγέννησης για τη δηµιουργία της Αλβανίας’ που ανέφερα στο κείµενο εκείνο.
Επαναλάµβανα, πράγµατι, ως ιστορικές αλήθειες πολλές ‘παραδόσεις που είχαν επινοηθεί’, οι οποίες, είναι αλήθεια, κυκλοφορούν ακόµη σε πολλές µελέτες…∆εν αποµένει παρά το κείµενο που φωτίσει επακριβώς το ρόλο του µπεκτασικού δικτύου στη διακίνηση των εντύπων στην αλβανική γλώσσα και στην εκµάθηση ανάγνωσης και γραφής της γλώσσας αυτής κατά τις τελευταίες δεκαετίες της οθωµανικής περιόδου, στη θέση που έλαβε η πλειοψηφία των µπεκτασήδων υπέρ του λατινικού αλφαβήτου, στην υποστήριξή τους προς τους αλβανούς τσέτες, στην είσοδο του εθνικισµού στο δόγµα του τάγµατος από τον Ναΐµ Φράσερη, ή ακόµη στη σύνθεση εθνικιστικών ποιηµάτων από µερικούς µπαµπά.. Η µελέτη αυτή προβάλλει, επίσης, την µετατροπή της αδελφότητας των Μπεκτασήδων σε µια θρησκευτική ξεχωριστή κοινότητα στα πλαίσια του ανεξάρτητου αλβανικού κράτους, λόγω της αριθµητικής της δύναµης αλλά και του ρόλου της στην ανάπτυξη του αλβανικού εθνικισµού.»
Ανεξάρτητα από τη αποσαφήνιση των παραπάνω ερωτηµάτων και πέρα από τη συζήτηση περί «επινοηµένης παράδοσης», είναι γεγονός ότι από ένα σηµείο και ύστερα ο µπεκτασισµός συνδέθηκε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ιδιαίτερα µε τον αλβανικό εθνικισµό. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως και οι σουνίτες Αλβανοί µουσουλµάνοι, από τη στιγµή που αρχίζει να καταρρέει η οθωµανική αυτοκρατορία, φροντίζουν να διαφοροποιηθούν σε µια προσπάθεια να αποβάλλουν από πάνω τους το στίγµα της ταύτισής τους µε αυτή. Η περίπτωση των µπεκτασήδων πέρα από τα θεολογικά της και ευρύτερα πολιτισµικά της χαρακτηριστικά που ευνοούν την θετική της σχέση µε την εθνική ιδεολογία, έχει το επιπλέον πλεονέκτηµα όχι απλά µιας πρώιµης διαφοροποίησης αλλά και µιας ουσιαστικής σύγκρουσης µε το κυρίαρχο ισλάµ που εκφράζει και οθωµανική κυριαρχία. Σ’ αυτή τη βάση γίνεται περισσότερο κατανοητό γιατί ο µπεκτασισµός «βόλεψε» αρκετά στην συγκρότηση του εθνικού µύθου από τη µια και από την άλλη βοήθησε στην πραγµατικότητα το αλβανικό εθνικό κίνηµα. Ο µύθος, άλλωστε, δεν είναι παρά ένας ιδεολογικός µοχλός για την ίδια τη δράση των ανθρώπων και ένας σηµαντικός µηχανισµός ενεργοποίησης συλλογικών οραµάτων.
Το πώς επενδύεται κάθε φορά µε διαφορετικά µυθικά στοιχεία όλη αυτή η ιστορία παρουσιάζει έτσι κι αλλιώς µεγάλο ενδιαφέρον. Η εκάστοτε εξουσία προβάλλει πάνω της το δικό της όραµα µε µια επιλεκτική ανάγνωση και χρήση του ιστορικού παρελθόντος. Επιλέγω ξανά ένα κείµενο «σοσιαλιστικής» παραγωγής, όπου φαίνεται πεντακάθαρα πέρα από την εθνική και η κοινωνική ανάγνωση µε ιδεολογικούς όρους: «Η αιτία της κλίσης του Ναΐµ Φράσιερη προς τον µπεκτασισµό πρέπει να αναζητηθεί επίσης στα πραγµατικά ιστορικά καθήκοντα για την επιτέλεση των οποίων εργαζόταν και µάχονταν ο Ν. Φράσιερη…Ο σουφισµός αν και αίρεση αντιπροσώπευε την ιδεολογική µορφή, που εξέφραζε την αντίθεση και τη διαµαρτυρία των λαών κατά της φεουδαρχίας, τη αντίθεση των λαών που ήταν υποδουλωµένοι και καταδυναστευόµενοι από την οθωµανική κυριαρχία. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο λαός µας, του οποίου η παιδεία για πολλούς αιώνες ήταν στραµµένη προς το πνεύµα της θρησκείας, καταλάβαινε καλύτερα και πιο εύκολα την θρησκευτική γλώσσα. Γι’ αυτό δεν πρέπει καθόλου να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Ν. Φράσερη ψάχνει να βρει το δρόµο προς το πνεύµα και την καρδιά του αλβανικού λαού. Γι’ αυτό επικαλύπτει τις ιδέες του µε θρησκευτικό περίβληµα…»
Ωστόσο, δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι µπεκτασισµός και αλβανικό εθνικό κίνηµα συνδέθηκαν άρρηκτα µεταξύ τους από τις απαρχές του δεύτερου. Μιας και ό,τι λέµε το λέµε µε αφορµή την επίσκεψή µας στον τεκέ τα Φράσιερης µπορούµε να αναφέρουµε αι τα εξής ιστορικά στοιχεία: Όταν επέστρεψε από τη Σύνοδο της Πριζρένης ο Abdul Frasheri µαζί µε τον Baba Alush του τεκέ της Φράσιερης, οργάνωσε στη γνωστή συγκέντρωση, που αναφέρεται και στην επιγραφή στην είσοδο και που ήταν ουσιαστικά η πρώτη εθνικιστική συγκέντρωση στο νότο. Λέγεται µάλιστα ότι οι µπεκτασήδες δερβίσηδες στη συνέχεια δεν έπαιξαν µόνο καταλυτικό ρόλο στη διάδοση των εθνικών ιδεών αλλά άσκησαν επιρροή και στους ίδιους τους χριστιανικούς πληθυσµούς της ευρύτερης περιοχής.
Εν κατακλείδι, µπορούµε να πούµε ότι επινοηµένη ή όχι, πρώιµη ή όψιµη, η σχέση του µπεκτασισµού µε το αλβανικό εθνικό κίνηµα είναι δεδοµένη, γι’ αυτό και αναγνωρίστηκε επίσηµα από το κράτος ως µια από τις θρησκείες του αλβανικού έθνους. ΄Ετσι εξηγείται και η αναγωγή της Φράσιερης σε συµβολικό τόπο εθνικής µνήµης. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, παρά το κλείσιµο του τεκέ από το καθεστώς, το σπίτι της οικογένειας Φράσιερη µετατρέπεται σε µουσείο εθνικής ιστορίας. Είναι έτσι κατανοητή και η παρουσία της επιγραφής για τη συγκέντρωση του 1878 στην είσοδο του τεκέ και η τοποθέτηση της µπεκτασίδικης µε την αλβανική σηµαία στις δυο πλευρές της εισόδου κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της 5ης Σεπτεµβρίου.

 

 

 

 

πηγές – παραπομπές:
1) Γεωργίου Β. (2001) Βόρειος Ήπειρος: Η συνεχιζόµενη εθνική τραγωδία, Εκδόσεις Ρήγα, Αθήνα 2001.
2) Γκιζέλης Γ. (1992) Το Βορειοπηρωτικό Ζήτηµα – Ανάλυση και Κριτική των Ιστορικών Γεγονότων και της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 1992.
3) Γκούβελη Λ. Παππά Γ. (1986) Άγνωστες Ιστορικές Στιγµές από το δράµα της Β.Ηπείρου, Έκδοση Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού Αγώνα Ιωαννίνων, Γιάννενα 1986.
4) Καντάνης Α. Ανδρουτσόπουλος Γ. (2001), Υπόµνηµα επί του Βορειοηπειρωτικού Ζητήµατος, Αθήνα 2001.
5) Κεντρική Επιτροπή ΒορειοηπειρωτικούΑγώνα (1966) Σύντοµη Πολιτική Ιστορία του Βορειοπηρειτικού Ζητήµατος, Αθήνα 1966.
6) Κραψίτη Β. (198 , Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτηµα, Αθήνα 1988.
7) Κώνστας Ηλ. (1951) Το Βορειοπηρειτικό Ζήτηµα, Αθήνα 1951.

8) Μυλωνά Θ. (1990) Βορειοηπειρωτικό Νοµική και Πολιτική ∆ιάσταση του Θέµατος, Αθήνα 1990.

9) Παπαδόπουλος Σ. (1992) Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτηµα (Παρελθόν Παρόν και Μέλλον) Πρακτικά Β`Θρησκεία και εθνική ταυτότητα στην Αλβανία. Η περίπτωση των Μπεκτασήδων. Βασίλης Νιτσιάκος, Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων Κώνστας Ηλ. (1951) Το Βορειοπηρειτικό Ζήτηµα, Αθήνα 1951, σελ. 38.

10) Καντάνης Α. Ανδρουτσόπουλος Γ. 2001, Υπόµνηµα επί του Βορειοηπειρωτικού ζητήµατος, Αθήνα 2001, σελ. 22.

11) Κραψίτη Β. (198 , Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτηµα, Αθήνα 1988, σελ. 42.

12) Γεωργίου Β. (2001) Βόρειος Ήπειρος : Η συνεχιζόµενη εθνική τραγωδία, Αθήνα 2001, Εκδόσεις Ρήγα σελ. 5.

13) 1 Εισήγηση στο Α΄ Επιστηµονικό Συνέδριο του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών µε θέµα: ∆ιαστάσεις της µετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 10-12/11/2006.