Η τουρκική πληθυσμιακή απογραφή στην περιφέρεια Αργυροκάστρου κατά το 1913

7481

Σας παραθέτουμε αυτούσια την τουρκική απογραφή κατά το έτος 1913 στην περιφέρεια Αργυροκάστρου.

                                                           Περιφέρεια Αργυροκάστρου
 

 

 

 

 

Πόλεις/χωριά

Έλληνες Αλβανοί Σύνολο
Αργυρόκαστρο 1.695 9.895 11.590
Λιαζαράτι 780 780
Δερβιτσάνη 1.253 1.253
Καλογοραντζή 815 815
Χάσκοβο 275 275
Δουβιανή 602 602
Σωφράτικα 284 284
Τεριαχάτες 518 518
Γορίτσα 152 152
Φραστανή 208 208
Λιούγκαρη 187 187
Γράψη 406 406
Γεωργουτσάτες 515 515
Ζερβάτι 158 158
Βουλιαράτι 865 865
Βόδριστα 318 318
Κρά 130 130
Βοδίνο 123 123
Πέπελη 420 420
Κλεισάρι 302 302
Σελλιό 364 364
Λουβίνα 132 132
Κακογοραντζή 188 188
Σωτήρα 1.050 1.050
Λόγγος 650 650
Κοσοβίτσα 1.050 1.050
Κατούνα 142 142
Άγιος Νικόλαος 163 163
Κακαβιά 315 315
Ραντάτι 55 55
Άνω Επισκοπή 265 265
Κάτω Επισκοπή 237 237
Γλίνα 375 375
Βλαχογοραντζή 220 220
Λιμπόχοβον 330 1.520 1.850
Λάμποβον 700 700
Νεπράβιτσα 470 470
Σούχα 163 163
Σέλτσι 447 447
Στεγόπολις 344 344
Σαρακίνιστα 323 323
Τρανουσίστα 72 72
Κρήνα 139 139
Κεστοράτι 284 284
Δοξάτι 241 241
Καλέζι 242 242
Νόκοβο 309 309
Μίγγουλη 204 204
Ερίντι 252 435 687
Γκιάτι 128 42 170
Κακόζι 174 174
Κάριανη 192 192
Μοσχοχώρι 65 250 315
Παληόκαστρον 180 180
Χουμελίτσα 180 180
Πρόγκι 280 200 480
Καρδίκι 150 300 450
Πλεσάτι 750 750
Κολώνια 420 420
Πιτσάρι 820 820
Μαντζάρι 50 50
Κορώνη 180 180
Προγονάτι 1.552 1.552
Λεκντούσι 555 555
Γκολέμι 980 980
Ρεγκίνα 295 295
Γκοσμάρι 510 510
Βερμίκι 250 250
Νιβίτσα 1.020 1.020
Τσέπο 40

40

 

Εν όλω 20.016 Έλληνες, 21.424 Αλβανοί 41.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή: ΗΠΕΙΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΛΕΞ. Χ. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκού, τ. Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ΤΟΜΟΣ Α’ ΑΘΗΝΑΙ 1961